Company name: Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Company

Activity: Pharmaceutical industry

Chairman: Dr. Rashid Riyadh Khazal

Chief Executive Officer : Dr. Rashid Riyadh Khazal

General Manager: Dr. Rashid Riyadh Khazal

Foundation Year: 1994

Head Office Address: Sabhan – Block 4 – Street 103 – Plot 3

Factory Address: Sabhan – Block 4 – Street 103 – Plot 3

Phone: 22286444

Fax: 24745361

Website: www.kspico.com

Email: info@kspico.com